Samfällighetsföreningen

Vi tror på maximalt individuellt ägande av hus och tomter, men vissa saker som bland annat vägar, stigar och grönytor är lämpligast och enklast att äga gemensamt i området genom en samfällighet. Fördelen är att det finns goda möjligheter för husägarna att påverka sina egna kostnader, och skötseln kan göras till självkostnadspris.
Fram till dess att samfälligheten bildats ombesörjs vägunderhåll, snöröjning och liknande av exploatören Ekologiska byggvaruhuset AB.

Debitering till hushållen/tomtägarna sker 2 ggr/år till självkostnadspris. Alla hushåll/tomtägare betalar för en andel oavsett tomtens läge längs vägsträckan.
För tomt där byggnation ännu ej påbörjats sker dock ingen debitering.

I förlängningen kommer husägarna själva genom samfälligheten kunna bestämma vem som ska sköta driften. Antingen kan en extern entreprenör anlitas, eller så kan föreningen om den vill låta delar eller hela driften skötas av någon av husägarna och därigenom gynna lokal sysselsättning. Oavsett hur man väljer att göra grundar sig idén om Emils Backe på en vision om ett prisvärt och miljösmart boende med möjlighet till både framtida trygghet och individuell påverkan.

Ett boende på Emils Backe tror vi även kommer att skapa möjlighet till en positiv social gemenskap för de som vill. I och med samfällighetsföreningen finns en bra plattform för gemensamma aktiviteter som till exempel odlingsprojekt, midsommarfirande med mera.

Läs mer om: Kostnadsfördelning vägunderhåll och bildande av trädgårdsförening